Általános Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") tartalmazzák az Atom Computer Kft. (székhely: 1083 Budapest, Szigony utca 11., cégjegyzékszám: 01-09-692784), mint szolgáltató (a továbbiakban "Szolgáltató") által üzemeltetett és fenntartott www.ssd.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban "Weboldal") használatára, a Szolgáltató által a Weboldalon nyújtott szolgáltatásainak (a továbbiakban "Web-bolt") igénybevételére (azaz a Weboldalon megjelenített termékek értékesítésére) vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket.

1. Definíciók

1.1. Megrendelés: a Szolgáltató és a Megrendelő között elektronikus úton létrejött termékértékesítésre vonatkozó szerződés, amely tartalmazza a Megrendelő által megrendelt terméke(ke)t (és a megrendelés egyéb paramétereit), és amely alapján a Szolgáltató a termékek értékesítését és leszállítását vállalja, míg a Megrendelő pedig vállalja ennek ellenében díj fizetését (a továbbiakban "Díj").

1.2. Megrendelő: olyan magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki a Web-bolt online rendszerén keresztül a termék rendelés során a Szolgáltatóval elektronikus úton szerződét köt;

1.3. Szolgáltatás vagy Szolgáltatások: a Szolgáltató által a Web-bolt online felületén szereplő termékek értékesítése és leszállítása;

1.4. Személyes átvétel: a 1083 Budapest, Szigony utca 11. található üzlethelyiség;

2. Szolgáltató, mint a Weboldal üzemeltetőjének adati

Üzemeltető: Atom Computer Kft.
Székhely: 1083 Budapest, Szigony utca 11.
Telephely: 1083 Budapest, Szigony utca 11.
Cégjegyzékszám: 01-09-692784
Adószám: 12563999-2-42
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail elérhetőség: mail@ssd.hu
Telefonos elérhetőség: +36-1-323-0-323 (nyitvatartási időben)
Személyes elérhetőség: telephelyünkön található üzletünkben (nyitvatartási időben)
Nyitva tartás:
Hétfő, Kedd, Szerda: 11-17-ig.
Csütörtök: 11-18-ig.
Péntek: 11-16-ig

3. Az ÁSZF hatálya

3.1. A jelen ÁSZF a Szolgáltatások igénybevétele tekintetében teljes körűen szabályozza a Megrendelő és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Megrendelőt, azok minden képviselőjét, jogutódját.

3.2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve automatikusan kötelezőnek fogadja el.

3.3. A Szolgáltató jogosult arra, hogy bármikor egyoldalúan módosítsa az ÁSZF-et. A módosított ÁSZF-t a Szolgáltató legkésőbb az ÁSZF hatályba lépésének napját megelőző napon közzéteszi a Weboldalon.

3.4. A Szolgáltató kijelenti, a Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Megrendelő között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

3.5. A Megrendelés (mint szerződés) nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A Megrendelésről szóló e-mail üzenetet a Szolgáltató iktatja (elektronikus úton archiválja), és az Ön kérésére annak elküldésétől számított 15 munkanapon belül hozzáférhetővé teszi.

4. Szolgáltatások

A Szolgáltató a Megrendelő részére az általa megrendelt termékeket szállítja le az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel. Az aktuális termékkínálat kategóriákba sorolva a Web-bolt felületén tekinthető meg és rendelhető meg. A Web-boltban megjelenített termékek online szerződéskötés útján házhozszállítással rendelhetőek meg vagy megrendelést követően átvehetők személyesen a 1083 Budapest, Szigony utca 11. alatt található üzlethelyiségben. Mindkét esetben a termékek átvételekor fizetendő a díj (személyes átvétel esetén nincs szállítási díj).

5. A Weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések, felelősség

5.1. Tilos a termék adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni. A Szolgáltató minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.

5.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre az esetleges hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Ilyen esetben a hirdető vállalja, hogy teljes mértékben kártalanítja a Szolgáltatót az általa a Weboldalra feltöltött, létrehozott vagy egyébként közzétett tartalmakkal kapcsolatban bármely harmadik személy követelése tekintetében.

5.3. A Megrendelő kötelezettsége, hogy a folyamatos információ áramlás és az érvényes Megrendelés leadása érdekében olyan e-mail címet adjon meg, ahol folyamatosan elérhető. A Megrendelő felelőssége az e-mail postafiókja oly módon történő beállítása és karbantartása, hogy a Szolgáltató e-mailjeit folyamatosan megkapja (pl. a levélszemétbe érkező, Szolgáltatótól származó e-mail megérkezettnek minősül).

6. Adatvédelem

6.1. A Megrendelő a személyes adatainak kezeléséhez Megrendelés leadása esetén a jelen ÁSZF elfogadásával a jelen 6. pontban foglalt feltételekkel automatikusan és kifejezetten hozzájárul. A Megrendelő hozzájárul továbbá, hogy neki a Szolgáltató a 6.7. pontban részletezettek szerint hírlevelet küldjön és ezzel kapcsolatosan a személyes adatait kezelje.

6.2. A Weboldalon a természetes személynek minősülő Megrendelő személyes adatai tekintetében a Szolgáltató minősül adatkezelőnek.

6.3. A Szolgáltató a személyes adatok kezelését a Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette.

6.4. A Szolgáltató kizárólag a Megrendelő olyan adatait kezeli, amelyek a Szolgáltatás céljának megvalósításához elengedhetetlenek és alkalmasak. A Szolgáltató vállalja, hogy ezeket az adatokat csak a Szolgáltatás megvalósításához szükséges mértékben és időtartamra kezeli.

6.5. A Szolgáltató az adott Megrendelésben megadott, a Megrendelés tárgyára vonatkozó adatokon túl csak a Megrendelő nevét (cégnevét), e-mail címét, telefonszámát, illetve postai címét (székhely címét és/vagy telephelyét, fióktelepét) kezeli; ezek az adatok elengedhetetlenek annak érdekében, hogy a megrendelést teljesítő Szállító a Megrendelőt elérje és adott esetben a kapcsolatot személyesen fel tudja venni vele. A Szolgáltató kizárólag a Díj megfizetése érdekében és céljára jogosult felhasználni a Megrendelő bankszámla-adatait, és ezen adatokat bizalmasan kezeli.

6.6 A Weboldal megtekintése során rögzítésre kerül a Megrendelő számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő időpontja, illetve egyes esetekben - a Megrendelő számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatokat a Szolgáltató csak statisztikai célra jogosult felhasználni, azokat a Szolgáltató csak akkor teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, ha azt jogszabály kötelezővé teszi, vagy ha a Megrendelő előzetesen, írásban (e-mail útján) hozzájárul.

6.7. A rendeléssel a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató számára hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön, és a Megrendelőt a Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse a saját vagy üzleti partnerei ajánlatával. A hírlevélről a Megrendelő bármikor leiratkozhat. Ugyanakkor a Megrendelő előzetes, kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatait - akár egyénileg, akár adatbázis részeként - harmadik személy részére reklám-adatbázis létrehozása céljából továbbítsa.

6.8. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő adatainak - így különösen a magánszemélyek személyes adatainak, illetve a jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek üzleti titkainak - védelmét biztosítja.

6.9. A Szolgáltató gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat a belső eljárási szabályokat, amelyek az általa kezelt adatok és titkok védelméhez szükségesek.

6.10. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő adatai a Megrendelő hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

6.11. A természetes személynek minősülő Megrendelő kérésére a Szolgáltató - a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül - tájékoztatást ad a Megrendelő általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

6.12. A Megrendelésben megadott adatokat a Megrendelő bármikor módosíttathatja, zároltathatja vagy töröltetheti a Szolgáltatóval. Ezen kérelmét a Megrendelő bármilyen formában közölheti a Szolgáltatóval, a amegeadott kapcsolattartási lehetőségek közül (telefonon, e-mail formájában vagy személyesen).

6.13. Ha a Megrendelő bármely adata a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat a Szolgáltató tudomására jut, az adatot a Szolgáltató jogosult helyesbíteni. Ugyanakkor a Szolgáltatónak nem feladata a megadott adatok valóságtartalmának, pontosságának ellenőrzése.

6.14. A Szolgáltató jogosult (és a személyes adatok esetében köteles) törölni az adatokat, különösen akkor, ha a kezelésük jogellenes; ha az érintett az adatok törlését kéri; az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; illetve ha az adatok törlését a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

6.15. A Szolgáltató köteles a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről tájékoztatni az érintett természetes személynek minősülő Megrendelőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, kivéve, ha ez a természetes személynek minősülő Megrendelő érdekeit nem sérti.

6.16. A Megrendelő az adatkezeléssel kapcsolatos kifogásaival fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések kivizsgálása, és megszüntetése érdekében.

6.17. A természetes személynek minősülő Megrendelő jogosult a Szolgáltatónál tiltakozni a személyes adatának kezelése ellen különösen akkor, ha a személyes adat felhasználása vagy esetleges továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A Szolgáltató a tiltakozást a vonatkozó kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni, annak megalapozottságáról dönteni, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha a természetes személynek minősülő Megrendelő a döntéssel nem ért egyet, vagy a Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, természetes személynek minősülő Megrendelő a döntés közlésétől, illetve a döntése nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

6.18. A természetes személynek minősülő Megrendelő a jogainak előző pontban leírtak szerint történő megsértése esetén a Szolgáltató és - egy esetleges adatátadás esetén - az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

6.19. Az 6.17. illetve 6.18. pontban meghatározott esetekben a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - a Szolgáltató székhelye, illetve az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

6.20. Bárki bejelentheti a Hatóságnak, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

6.21. A Szolgáltató jelen 6. pontban vállalt kötelezettségei nem terjednek ki a nem a Szolgáltató által végzett adatkezelésre, így különösen a hirdetők esetleges adatkezelésére, a hirdetésekben megjelenő, a hirdetők által megjelölt adatokra, illetve a hirdetésekben szereplő linkek által érintett egyéb weboldalak tartalmára.

6.22. A Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató a megrendelés során megadott adatait továbbítsa a GLS (General Logistics Systems) Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (a továbbiakban "GLS" vagy "Szállító") részére tekintettel arra, hogy a megrendelt termékek kiszállítását a GLS végzi. A Szolgáltató vállalja, hogy a kizárólag a kiszállításhoz nélkülözhetetlen adatokat továbbítja a GLS részére.

6.23. A Szolgáltató hírlevelére történő feliratkozással hozzájárul, hogy e-mail címét és nevét a Szolgáltató az adatkezelés céljának megfelelően, a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kezelheti.

7. Jogok és kötelezettségek, felelősségi kérdések

7.1. A Megrendelő teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, követeléséért, bírságért, amelyet harmadik személy a Megrendelő tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

7.2. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért, elmaradt haszonért, amelyek a Web-boltban megjelenített termékekből származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

7.3. Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis major akadályozza, az adott fél nem felel a teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis major időtartama alatt. Jelen ÁSZF értelmezése során - többek között - vis majornak tekintendő a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavar is.

8. Ár

8.1. A termékek árát a Szolgáltató Weboldalon közzéteszi. A Szolgáltató jogosult az árakat bármikor, egyoldalúan módosítani. Az árak módosítása nem jelenti az ÁSZF módosítását.

8.2. Az árak tartalmazzák a mindenkor hatályos ÁFA-t, nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. A Megrendelésnek az Üzlethelyiségben történő személyes átvétele esetén házhozszállítási díj nem merül fel. Külön csomagolási költség egyik esetben sem kerül felszámításra.

8.3. A Megrendelést a Szállító kézbesíti a Megrendelőnek. A Megrendelés és egyben a házhozszállítás díját a Megrendelő köteles közvetlenül a Szállítónak (futárnak) a kiszállításkor teljes egészében megfizetni. A termékek árát és a házhozszállítás díjszabását (és egyéb feltételeit) a Megrendelő honlapján folyamatosan közzéteszi. Amennyiben a Megrendelő a termékeken vagy a csomagoláson sérülést észlel, köteles a Szállítótól jegyzőkönyv felvételét kérni, ellenkező esetben a Szolgáltató ezzel kapcsolatos reklamációt nem fogad el és ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

9. Rendelés, technikai lépések

9.1. A Web-bolton keresztül történő megrendelés nem kötött regisztrációhoz. A Megrendelés elektronikus úton történő létrejöttéhez szükséges technikai lépésekről a Weboldal "Vásárlás menete" menüpontjában részletesen tájékozódhat.

9.2. A Megrendelő a termékek Web-boltban történő megrendelését követően (vagyis a "Megrendelem" gombra történő kattintás után) 48 óráig ajánlati kötöttséget vállal a megrendelt termékekre a Megrendelésben foglalt tartalommal. A távollévők között kötött szerződés a Szolgáltató által küldött e-mail visszaigazolással jön létre. Amennyiben Szolgáltató a megrendelés leadásától számított 48 órán belül nem küld visszaigazoló e-mailt a Megrendelőnek, Megrendelő mentesül a Megrendelésben foglalt ajánlati kötöttség alól.

9.3. A Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

9.4. A Megrendelés feldolgozása munkanapokon 9 órától 17 óráig (a továbbiakban "Munkaidő") történik (hétvégén és munkaszüneti napon nem történik feldolgozás). Amennyiben a Megrendelés elküldése a Munkaidő után történik, annak feldolgozás a következő Munkanapon történik meg.

9.5. A Megrendelést a Szolgáltató 3 munkanapon belül kézbesíti a Megrendelőnek, amennyiben
    9.5.1. a Megrendelő Munkaidőben 13 óráig leadja a Megrendelést a Szolgáltatónak;
    9.5.2. a Megrendelésben található minden termék megfelelő mennyiségben készleten van a Szolgáltatónál;
    9.5.3. Magyarország területén belülre történik a szállítás;

9.6. Amennyiben a Szolgáltatónak nincs készleten a megrendelt termék bármelyike, a Szolgáltató telefonon vagy e-mailen felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel annak érdekében, hogy a készleten lévő termékek és a készleten nem található termékek kiszállításával kapcsolatosan egyeztessenek. A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Megrendelés leadása után tájékoztatja őt a Szolgáltató arról, hogy a termékek készleten találhatóak-e vagy sem. A készleten nem található termékek esetében a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy azokat milyen megrendelési idővel tudja beszerezni saját beszállítóitól és azokat milyen határidővel tudja leszállítani Megrendelőnek. Amennyiben az új szállítási határidőt Megrendelő elfogadja, a fentiekről Szolgáltató e-mail formájában visszaigazolást küldd, ami a Megrendelés módosításának minősül. Amennyiben Megrendelő a készleten nem található termékeket nem kívánja megrendelni, a Megrendelés készleten nem található termékek tekintetében e-mail formájában azonnali hatállyal felmondhatja a Megrendelést. A Megrendelés azon része, amely a készleten lévő termékeket érinti változatlan formában hatályban marad.

9.7. A Megrendelő jogosult a Megrendeléstől a termék(ek) kézhezvételét követő 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállni, amennyiben az adott termék csomagolását nem bontotta meg. Amennyiben a termék csomagolását megbontotta, az adott termékkel kapcsolatos elállási jogát nem érvényesítheti.

9.8. Az előző pontban foglaltakon túl, a Megrendelő az elállás jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja:
    9.8.1. amennyiben a Megrendelő a Megrendelés (azaz a termékek) kézhezvételekor a Megrendelésről szóló papír alapú írásbeli tájékoztatót nem kapta meg, ez esetben a nyolc munkanap elállási idő ennek kézhezvételekor kezdődik, legfeljebb azonban a termék(ek) kézhezvételétől számított három hónap elteltéig lehet elállni.
    9.8.2. Ha a fent hivatkozott írásbeli tájékoztató átvételére a Szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a Megrendelő akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
    9.8.3. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
    9.8.4. A Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
    9.8.5. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék(ek) visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Ezen felül a Megrendelőt többletköltség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

10. Felmondás, ÁSZF megszegése

10.1. Szolgáltató részéről azonnali hatályú felmondásra adhat okot, ha a Megrendelő fizetési kötelezettségének a Szállító által történő kiszállításkor nem vagy nem teljes mértékben tesz eleget vagy a Megrendelő megrendelt termék átvételét megtagadja. Ez esetben a Szolgáltató a szerződést azonnal hatállyal e-mail útján bármikor felmondhatja és a Megrendelőt a Szolgáltató kárának megtérítésére kötelezheti. A Megrendelő köteles minden, a szerződésszegéssel kapcsolatosan felmerült kárt megtéríteni.

10.2. Amennyiben a Megrendelő a Szállító számára nem elérhető, a Megrendelő a sikertelen kézbesítéssel járó költségeket köteles viselni. Amennyiben a Szolgáltató saját mérlegelési körében úgy dönt, hogy a kézbesítést ismét megkísérli, és az ismét sikertelen, az újra kézbesítéssel járó többletköltségeket is a Megrendelő köteles viselni. Amennyiben a Megrendelő az első megkísérelt kézbesítés alkalmával nem elérhető a Szállító számára, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal írásban, e-mail útján felmondani. Amennyiben a Szolgáltató a kézbesítést újra megkísérli és az ismét sikertelen, az előző mondatokban írt felmondási jog a második sikertelen kézbesítést követően illeti meg a Szolgáltatót. A Szolgáltató a jelen pontban hivatkozott felmondás esetén kártérítési igénnyel is felléphet a Megrendelővel szemben. A kézbesítéssel járó többletköltségekbe minden esetben beleértendő a visszaszállítás díja is.

10.3. Amennyiben a Megrendelő személyesen kívánja átvenni a Megrendelést az Üzlethelyiségben, ezt a Megrendelő a Megrendelésben jelezheti. Ez esetben a Szolgáltató azt nem szállítja le a Megrendelőnek, hanem a Megrendelő a megrendelt termékeazolt megrendelést követő 2 munkanapon belül azt átveheti az Üzlethelyiségben, nyitvatartási időben. Amennyiben a Megrendelő a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik személyesen az Üzlethelyiségben, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el, és a Megrendelés automatikusan, azonnali hatállyal megszűnik az 5. munkanapon (az Üzlethelyiség bezárása időpontjában), és Szolgáltató nem köteles a megrendelt termékeket a Megrendelő részére fenntartani, és a Szolgáltató nem köteles erről a Megrendelőt külön értesíteni.

10.4. A Megrendelő jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban (e-mail útján) felmondani, amennyiben a Szolgáltató súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

10.5. A jelen pontban foglaltakon kívül, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban (e-mail útján) felmondani, amennyiben a Megrendelő egyéb módon súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

11. Vegyes Rendelkezések

11.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

11.2. A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti az ÁSZF illetve a Megrendelés alapján fennálló kötelezettségeit és jogait.

11.3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

11.4. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a megrendelés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy vagy több alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

11.5. Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött Megrendelések, valamint a jelen ÁSZF irányadó joga a mindenkor hatályos magyar jog (különös tekintettel a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet). A Megrendelésekből, illetve a jelen ÁSZF-ből eredő, vagy azokkal kapcsolatos jogviták elbírálására - pertárgyértéktől függően - a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Szegedi Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel. A Megrendelések magyar nyelvűek, a jelen ÁSZF magyar nyelven készült.

11.6. Ha a jelen ÁSZF és az adott megrendelés között bármilyen eltérés, ellentmondás lenne, minden esetben az adott Megrendelés rendelkezései irányadóak.